Målsetjing

 

Ørsta Symjeklubb skal drive breiddeopplæring i eit miljø prega av trivsel, meistring og glede – gjennom godt samarbeid med kompetente trenarar og tillitsvalde.

 

Om klubben

Ørsta Symjeklubb vart stifta i 1971.

Klubben har hatt tilhald i 12,5 meters-bassenget på Ørsta ungdomsskule sidan den tid,og realiteten no er at Ørsta symjeklubb har eit basseng som eignar seg best til opplæring.

Me har samarbeid VTI Symjegruppa med trening i Voldabassenget ein gong per veke for å ta vare på symjarane våre som er komne i den alderen at dei treng eit større basseng og meir trening for å halde fylgje med konkurrentane. Vi vonar at dette kan føre til at fleire av symjarane som startar symjekarriera si i Ørsta Symjeklubb ikkje sluttar på symjing, men held fram med å auke nivået og eigne prestasjonar.

Vi har håp om at ny symjehall vert inkludert i framtidige fleirbrukshall-planar i Ørsta kommune, og vil arbeide for å få til dette. Vi ynskjer å vere ein klubb for alle: nybyrjarar, born, vaksne, ungdom og konkurransesymjarar!