Krav om politiattest i Ørsta Symjeklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at heile norsk idrett skal krevje politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordninga gjeld for alle som skal utføre oppgåver som i vesentleg grad inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming. Ordningaen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I Ørsta Symjeklubb vert ordninga handtert på følgjande måte

Alle ansatte og frivillege som skal utføre oppgåver for idrettslaget som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.

Dette gjerast i samråd med:
Morten Fonseca
e-post:
telefon:

eller hennar stedfortreder:
Jeanett Nekkøy
e-post:
telefon:

Begge representantar har taushetsplikt ovanfor uvedkomande i forhold til dei opplysingar dei får kjennskap til.

Politiattesten inneheld kun opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegare ilagt førelegg/dømd for brot på bestemmingar i straffelova om seksualforbrytelsar ovanfor born. Idrettslaget har ikkje anleidning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på ein-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fyllast ut av idrettslaget og den søknaden gjeld for, og underteiknast av begge. Kristin Sætre sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjeld for. Den sendast ikkje til idrettslaget.

3: Den søknaden gjeld for, skal framvise sin politiattest til Kristin Sætre.
Ørsta Symjeklubb skal ikkje lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personar som ikkje har framvist politiattest utan merknad, kan ikke setjast til oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold ovanfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming.

 

Med venleg helsing
Styret i Ørsta Symjeklubb